15 december 2018

Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. Door de opheffing krijgen deze percelen opnieuw de bestemming volgens de grondkleur van het gewestplan of APA.

De meeste reservatiestroken werden op het einde van de jaren ‘70 werden op de gewestplannen. Ondertussen, pakweg 40 jaar later, moet worden vastgesteld dat een aanzienlijk aantal van deze reservatiestroken nog steeds niet, of slechts gedeeltelijk, werden gerealiseerd.

De VCRO voorziet in de mogelijkheid dat de Vlaamse regering kan bepalen welke reservatiestroken, in overdruk op gewestplannen of APA's, opgeheven kunnen worden. Daar maakt de Vlaamse regering nu op de Ministerraad van 14 december 2018 gebruik van.

In samenspraak tussen de departementen MOW en Omgeving, werd
een inventaris gemaakt van alle op de verschillende gewestplannen en algemene plannen van aanleg opgenomen reservatiestroken. Het gaat om de reservatie-en erfdienstbaarheidsgebieden, de reservatiestroken voor wegenis met bijzonder karakter, de alternatieve reservatiegebieden (duwvaartkanaal), de bijzondere reservatie met specifieke voorwaarden en de aan te leggen waterwegen. Waar deze gebieden geflankeerd zijn door de aanduidingen van aan te leggen autosnelwegen, hoofdverkeerswegen of spoorwegen, maken deze ook deel uit van de analyse. Erfdienstbaarheidsgebieden die in de gewestplannen in overdruk werden afgebakend in functie van militaire gebieden, luchthavens, kastelen, kerken, bossen en dergelijke zijn niet meegenomen in de analyse.

Parallel aan de analyse van de feitelijke en de juridische toestand en een onderzoek naar de wenselijkheid door de infrastructuurbeheerder zijn ook de 216 betrokken gemeenten en de 5 provincies bevraagd. Ongeveer drie vierden van de bevraagde gemeenten en provincies hebben gereageerd met een overzicht van de juridische situatie, de in het gemeentelijk ruimtelijk structuur-of mobiliteitsplan opgenomen visie met betrekking tot de reservatiestroken en/of een meer recente visie van het College van Burgemeester en Schepenen op de wenselijkheid van het opheffen van de reservatiestroken.

De Vlaamse Regering heeft nu voor 160 (delen van) reservatiestroken beslist om die op te heffen.

Er zijn verschillende categorieën op de plannen

1. de gerealiseerde infrastructuren
2. De deels gerealiseerde infrastructuren
3. Restanten van reeds geschrapte reservatiestrook
4. geen plannen voor aanleg
5. andere infrastructuur die de functie overneemt
6. beperkingen van de breedte
7. een aantal 'speciallekes'.

De aangepaste gewestplannen zijn, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, op de portalen raadpleegbaar vanaf eind januari 2019.

Terug naar overzicht

De Vlaamse Regering heeft nu voor 160 (delen van) reservatiestroken beslist om die op te heffen