28 februari 2018

Het is eindelijk zo ver. Morgen treedt het Handhavingsdecreet in werking. Een voorbode voor meer handhaving?

Het decreet van 25 april m.b.t. de handhaving van de omgevingsvergunning viert al bijna haar vierde verjaardag.

Toch duurde het tot vandaag, 28 februari 2018, voordat het Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2018 tot uitvoering van het Handhavingsdecreet in het Belgisch Staatsblad verscheen en de inwerkingtreding van de nieuwe handhavingsregels op 1 maart 2018 (artikel 51 van het BVR) inluidde.

De mosterd voor de wijze van handhaving die in het Handhavingsdecreet en haar bijhorend BVR vervat zit, haalden de overheden uit de artikelen 16.1.1. tot en met 16.7.9 DABM.

Het decreet kan u hier nalezen. Het BVR vindt u hier.

Enkele inhoudelijke onderdelen van de nieuwe regeling:

- er is op basis van artikel 6.2.1 en 6.2.2. VCRO een onderscheid gemaakt tussen stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige inbreuken.

Voor de misdrijven kan een straf een gevangenisstraf van 8 dagen tot vijf jaar en een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro inhouden.

Voorbeelden van inbreuken zijn het instandhouden van de (illegale) gevolgen van misdrijven in kwetsbare gebieden of het schenden van de informatieverplichtingen.

- er kunnen bestuurlijke maatregelen, zelfs van bestuursdwang of last onder dwangsom, worden opgelegd. (artikel 6.4.3. e.v. VCRO)

Tegen een beslissing tot bestuursdwang kan een beroep of last onder dwangsom kan een beroep worden ingesteld bij de Minister (zie artikel 29 BVR).

- er treedt een systeem van bestuurlijke handhaving in voor stedenbouwkundige inbreuken of misdrijven. Voor inbreuken betreft het een exclusieve bestuurlijke geldboete tot maximaal 50.000 euro. Voor misdrijven kan het openbaar ministerie (artikel 6.2.13 VCRO) beslissen of het misdrijf wensen te vervolgen of aan de gewestelijke entiteit bezorgen met het oog op een alternatieve bestuurlijke geldboete die kan oplopen tot maximaal 250.000 euro. (zie artikel 6.2.6.VCRO).

- er is een procedure tot aanvraag voor een minnelijke schikking voorzien (zie artikel 6.4.19 e.v. VCRO)

- voor de herstelvorderingen, die door een rechter kunnen worden opgelegd, werd de rangorde bepaald (artikel 6.3.1. VCRO). Een meerwaardesom betalen kan aanvaard worden als de gevolgen van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede RO. De bedragen hiervoor zitten in het BVR van 9 februari vervat. Uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken kan als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen. In alle andere gevallen, moet er een herstel in oorspronkelijke staat of het staken van een strijdig gebruik volgen.

- het herstelattest doet haar intrede (artikel 6.6.1 §3 VCRO). Dat attest bevestigt dat het voorwerp van de uitgevoerde herstelmaatregelen in de door het herstelattest gedocumenteerde staat behouden kan blijven. Dit kan worden aangevraagd bij het CBS na het uitvoeren van rechterlijke herstelmaatregelen of bestuurlijke maatregelen. Het attest bekomen kost maximaal 100 euro.

Voor meer informatie mag u ons steeds contacteren.


Terug naar overzicht

Het handhavingsdecreet is ondertussen bijna vier jaar oud. Het werd tijd voor een opstart.