04 januari 2018

In een eerder blogbericht, gaven we reeds een overzicht van de wijzigingen die de 'codextrein' invoert. We halen er even eentje uit waar we de afgelopen weken toch al vaak vragen over kregen.

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd op 20 december 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Hierdoor trad het decreet, en de vele wijzigingen daarin vervat, voor bepaalde onderdelen op 1 januari 2018 in werking.

Artikel 4.1.1.,14° VCRO bevat de definitie van 'verkavelen'. Deze definitie luidt als volgt: een grond vrijwillig verdelen in twee of meer onbebouwde kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies;

Met artikel 52, 4° van het wijzigingsdecreet werd tussen de woorden 'twee of meer' en het woord 'kavels' het woord "onbebouwde" ingevoegd.


Het afsplitsen van een stuk van een (groot) perceel wordt door deze wijziging makkelijker. Concreet betekent dit immers dat een stuk van uw perceel afsplitsen voor één onbebouwde kavel, niet langer als 'verkavelen' wordt beschouwd en dus ook geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vereist is. 

Evident dat dit een grote verandering is en de administratieve lasten voor de afsplitsing van bijvoorbeeld een (te) grote tuin stevig verkleint.

Immers, voorheen diende een verkavelingsvergunning te zijn bekomen én moest de verkavelingsakte door de notaris zijn verleden, alvorens het (afgesplitste) perceel ook kon worden verkocht. (zie artikel 4.2.16 §1 VCRO).

Er zijn wel wat waarborgen nodig, zowel als koper of verkoper, in de akte tot aankoop van het perceel. Indien u onze hulp nodig heeft, contacteer ons gerust.

Terug naar overzicht

Afsplitsen van een grote tuin om te verkopen, wordt makkelijker.