02 mei 2018

Ook bij publiciteit voor vastgoed moeten voortaan maatregelen die in het kader van handhaving werden genomen, worden vermeld. Doet u dat niet, dan kan u administratief beboet worden.

Sinds 1 maart 2018 komen inbreuken op de informatieplichten (art. 6.2.2, 4° VCRO) in aanmerking voor bestuurlijke beboeting door de gewestelijke beboetingsentiteit.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt (in artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6) een aantal verplichte vermeldingen bij de verkoop van onroerende goederen. Zowel in de akte als in de onderhandse akte, maar ook in de publiciteit hiervoor. 

Nieuw is dat één van de te vermelden zaken is: "of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is”. Titel VI gaat over handhaving.

De lijst van toegelaten afkortingen in vastgoedadvertenties werd uitgebreid. De nieuwe afkortingen zijn :

  • Dv       Dagvaarding uitgebracht
  • Ho       Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd 
  • Bo       Bestuursdwang opgelegd 
  • Lod      Last onder dwangsom opgelegd 
  • Ms       Minnelijke schikking aangegaan 
  • Gmo      Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

De afkorting  'Gdv'  (Geen dagvaarding uitgebracht) is verwijderd uit het lijstje.

U kunt alle afkortingen vinden op https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Handhaving/Informatieverplichting

De exclusieve administratieve geldboete die de gewestelijke beboetingsambtenaar kan opleggen kan oplopen tot maximaal 50.000 euro (te vermenigvuldigen met opdeciemen). Zonder in een kramp te schieten bij het lezen van deze maximale boetes, is het natuurlijk wel belangrijk om bij de les te blijven.

Vragen? Contacteer ons!

Terug naar overzicht

Verplichte vermeldingen bij publiciteit van vastgoed worden toch nog vaak over het hoofd gezien.