26 juli 2018

Ondanks de aanhoudende droogte, wordt deze zomer een eerste publieke consultatie gehouden over het watergevoelig openruimtegebied. U blijft best even bij de les.

Vanaf 30 juli tot 30 augustus kan u, al dan niet via ons, uw opmerkingen formuleren m.b.t. de aanduiding van 'watergevoelig openruimtegebied'.

Het plan heeft tot doel deze gebieden aan te duiden voor het behoud of de versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage opgestart. Van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 kunt u deze kennisgevingsnota, samen met het kaartmateriaal, inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De beschikbare stukken kan u hier bekijken:

Deze publieke consultatie vormt de eerste stap in het procedureel verloop tot aanduiding van de gebieden. Er volgt nog een openbaar onderzoek van 60 dagen bij ontwerp van aanduiding van de gebieden. De publieke consultatie die nu wordt opgestart, situeert zich in de fase van het milieueffectenonderzoek.

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied laat u best niet koud, want de rechtsgevolgen zijn toch aanzienlijk.

De gebieden zullen dienen voor water- en natuurbeheer en enkel kleinschalige infrastructuur zal er, onder bepaalde voorwaarden, nog mogelijk zijn. Meer zelfs, de aanduiding van de gebieden zullen bijvoorbeeld van rechtswege het verval betekenen van onbebouwde delen van verkavelingen.

Contacteer ons bij verdere vragen.


Terug naar overzicht

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied laat u best niet koud, want de rechtsgevolgen zijn toch aanzienlijk.