12 januari 2018

Op 25 april 2017 werd het Vlaamse onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vandaag 12 januari 2018 verscheen finaal ook het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017 in het Belgisch Staatsblad.

Na de regionalisering van deze bevoegdheden en met een hopeloos verouderd wetgevend kader, was het daar ook dringend tijd voor.

Hoewel het onteigeningsdecreet al enige tijd goedgekeurd, bekrachtigd en gepubliceerd was, was het wachten op het uitvoeringsbesluit dat de inwerkingtreding van deze nieuwe regels zou gaan bepalen.

Vandaag is het dan zover. Artikel 38 van het uitvoeringsbesluit bepaalde dat zowel het decreet als het uitvoeringsbesluit, behoudens enkele uitzonderingen, retroactief in werking treedt vanaf 1 januari 2018

Wat bevatten deze regels? 

- een onteigening kan enkel 'ten algemene nutte' en het moet ook noodzakelijk zijn. Dat was vroeger ook al zo.

- een billijke en voorafgaandelijke schadeloosstelling is en blijft belangrijk.

- het belang van een mogelijke minnelijke verwerving wordt onderstreept. Er is een onderhandelingsverplichting.

-er wordt een verplicht openbaar onderzoek ingevoerd in de bestuurlijke fase.

- een verzoek tot zelfrealisatie is mogelijk.

- er is één gerechtelijke procedure bij de vrederechter waarbij finaal een onteigeningsvergoeding wordt bepaald.

- de bevoegdheid van de Raad van State verdwijnt. De onteigeningsbesluiten moeten worden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

- de planologische neutraliteit blijft bestaan.

- lokale besturen hebben geen onteigeningsmachtiging meer nodig.

- er zal een digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen worden uitgerold dat een digitale afhandeling van een onteigeningsprocedure mogelijk moet maken. Dit platform treedt nog niet in werking, want er wordt nog aan gewerkt.

Contacteer ons gerust bij vragen.


Terug naar overzicht

Het nieuwe onteigeningsrecht is in werking getreden op 1 januari 2018.