05 september 2019

Ik ben fan van het Omgevingsloket, maar er zijn nog heel wat verbeterpunten. Ik geef graag enkele tips bij het gebruik ervan.

Via het Omgevingsloket kan een burger, of een advocaat zo u wil, een bezwaarschrift indienen met betrekking tot een lopende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ook een (administratief) beroep tegen een vergunning die in eerste aanleg is verleend, is via het platform mogelijk. Een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vooralsnog niet.

De komst van het Omgevingsloket is een goede stap geweest. Het is erg positief dat procedurestappen, zoals een bezwaar of een beroep, op digitale, en eenvoudige, wijze kunnen worden ingediend.

Echter, het Omgevingsloket is natuurlijk ook nog lang niet perfect.
Ik deel graag enkele tips, voor het geval u gebruik wil maken van het Omgevingsloket:

1. De stukken die er beschikbaar zijn tijdens een openbaar onderzoek, zijn slechts een fractie van het aanvraagdossier.

Wie naar de website van het Omgevingsloket surft leest meteen de volgende disclaimer:

'Let op: niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het publiek omgevingsloket. Die kunnen wel geraadpleegd worden bij de gemeente(n) waar het project gelegen is. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kunt u wel bij de gemeente inkijken.'

Dit is ronduit vervelend. Het Omgevingsloket laat digitale bezwaarschriften toe, maar laat blijkbaar niet toe om digitaal het volledige dossier te consulteren. Daarvoor moet je dan (fysiek) naar het loket in de kwestieuze gemeente.  

Niet iedereen lijkt zich hier van bewust. Veel mensen die bij mij aankloppen, denken dat alle stukken online staan, en geven aan dat bepaalde stukken zouden ontbreken in de aanvraag. Wat dus niet altijd het geval is.

De disclaimer is ook vaak onterecht. Onder het mom van auteursrecht of privacygevoelige informatie, wordt blijkbaar op vrij willekeurige manier het ene stuk wél en het andere stuk niet op het loket geplaatst. Vreemd.

Enkele voorbeelden:

- Een inplantingsplan van de bestaande toestand op het loket; het nieuwe inplantingsplan niet.

- Een plan tot verkavelingswijziging op het loket; de nieuwe voorschriften die daarbij moeten horen niet.

- een milieueffectenscreeningsdocument: niet op het loket. 

- studiemateriaal, zoals een mobiliteitsstudie: niet op het loket.

- als een tweede openbaar onderzoek georganiseerd wordt na een planwijziging lopende de aanvraag van een aanvrager, staan op het loket enkel de stukken die in het eerste openbare onderzoek online stonden. Het nieuwe plan niet.

Het is mij onduidelijk wat dit met privacy of auteursrechten te maken zou hebben.

2. Na een beslissing staat die beslissing niét online.

Zoals hoger al aangegeven, laat het Omgevingsloket toe om een administratief beroep in te dienen tegen een vergunningsbeslissing.

Alleen: de beslissing waartegen je beroep kan instellen, die staat niet op het Omgevingsloket. Op het loket kan je enkel zien wat het 'einde beroepsperiode derden' zou zijn, tenminste als je het geluk hebt dat de gemeente in kwestie die gegevens heeft ingevuld, en wat de 'datum beslissing' is.

De stukken die wel online staan, is hetzelfde beperkte onderdeel van de aanvraag (wat eerder in een openbaar onderzoek lag). 

U kan dus beroep instellen via het loket, maar moet de beslissing dan wel weer via openbaarheid van bestuur opvragen bij de gemeente.

3. De termijn om beroep in te dienen.

Ik gaf al aan dat niet bij elk dossier even accuraat de datum van 'einde beroepsperiode derden' wordt ingevuld.

Dat is vervelend, want een attest van aanplakking wordt ondertussen door de meeste gemeenten niet meer opgemaakt. Daardoor is het voor derden bijna onmogelijk na te gaan op welke datum de beroepstermijn nu eigenlijk is gestart.

Recent gaf de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvast wat duidelijkheid, door te beslissen dat een derde, voor de berekening van de beroepstermijn, er mag  uitgaan van de datum die op het Omgevingsloket staat, ook als die datum fout zou zijn (vb. daardoor een langere termijn wordt voorzien). Zie hiervoor het arrest van 13 augustus 2019 (nr. S/1819/1296). 


Terug naar overzicht

Het Omgevingsloket laat digitale bezwaarschriften toe, maar laat niet toe om digitaal het volledige dossier te consulteren